نویسنده = علی خاتمی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین و آزمون برنامه های وفاداری بر تصمیم گیری خرید مشتریان(مطالعه موردی)

دوره 1393، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 41-48

علی خاتمی فیروزآبادی؛ مجتبی صالحی؛ فاطمه طاهری


2. الگویی جهت ارزیابی و انتخاب طرح های استقرار واحدهای صنعتی با استفاده از روش TOPSIS فازی

دوره 1392، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 47-54

علی خاتمی فیروزآبادی؛ احمد جعفریان؛ امیر حسن زاده


3. ارائه ی سیستم پشتیبانی تصمیم در رابطه با انتخاب و ارزیابی تأمین کننده با استفاده از روش UTA

دوره 1388، پیش شماره اول، بهار 1388، صفحه 21-28

علی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ فاطمه طاهری؛ مجتبی صالحی