نویسنده = فاطمه طاهری
تعداد مقالات: 3
1. رابطه هوش رقابتی و بازاریابی رابطه مند استراتژیک با وفاداری مشتریان بانک کارآفرین

دوره 1395، ویژه نامه، زمستان 1395، صفحه 123-138

بهمن قیاس زاده؛ سعید صفاریان همدانی؛ فاطمه طاهری


2. تبیین و آزمون برنامه های وفاداری بر تصمیم گیری خرید مشتریان(مطالعه موردی)

دوره 1393، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 41-48

علی خاتمی فیروزآبادی؛ مجتبی صالحی؛ فاطمه طاهری


3. ارائه ی سیستم پشتیبانی تصمیم در رابطه با انتخاب و ارزیابی تأمین کننده با استفاده از روش UTA

دوره 1388، پیش شماره اول، بهار 1388، صفحه 21-28

علی خاتمی فیروزآبادی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ فاطمه طاهری؛ مجتبی صالحی