نویسنده = ناصر حمیدی
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزش ضمن خدمت در افزایش توانمندی کارکنان

دوره 1399، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 21-36

مریم طاهرخانی؛ ناصر حمیدی


2. تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی

دوره 1396، شماره 28، بهار 1396، صفحه 1-10

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


3. رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین)

دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 47-60

اکبر حسن پور؛ ناصر حمیدی؛ مهدی سیاه بانی


4. مدلسازی سازمانی با استفاده از علم مهندسی سازه

دوره 1393، ویژه نامه، زمستان 1393، صفحه 23-31

ناصر حمیدی؛ محمد اسماعیل حافظی؛ سیدعلی حاج سید تقیا


6. رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی

دوره 1393، شماره 16، بهار 1393، صفحه 1-13

اکبر عالم تبریز؛ ناصر حمیدی؛ فرزاد پویان فر


8. بهینه سازی طرح استقرار جایگاه سوخت رسانی با کاربرد ابزار شبیه سازی در تئوری صف

دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 43-52

صـادق عـابدی؛ رضـا رادفـر؛ ناصر حمیدی


9. کارآفرینی فردی و بنگاهی مطالعه ای دراداره کل تربیت بدنی استان زنجان

دوره 1388، پیش شماره دوم، تابستان 1388، صفحه 21-34

ناصر حمیدی؛ نبی اله محمدی