نویسنده = مرتضی موسی خانی
تعداد مقالات: 8
1. برنامه‌ریزی راهبردی بر پایه تحلیل کارکردی

دوره 1395، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 1-9

مرتضی موسی خانی؛ وحید مشفقی


3. ارائه الگویی به منظور سنجش الزامات اجرای پروژه ERP(مطالعه موردی دانشگاه آزاد قزوین)

دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-9

مرتضی موسی خانی؛ سیدحسین میرشجاعی؛ رقیه حسن زاده؛ داود حق¬خواه


4. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک هایMADM

دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 1-8

مرتضی موسی خانی؛ داود قراخانی


5. شناسایی استراتژی های منابع انسانی QIAU با رویکرد SRP

دوره 1392، شماره 12، بهار 1392، صفحه 1-11

مرتضی موسی خانی؛ ناهید مجرد


6. ارائه الگویی به منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 1-5

مرتضی موسی خانی؛ داود حق خواه؛ رقیه حسن زاده


7. بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی

دوره 1390، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 1-7

مرتضی موسی خانی؛ حسن رنگریز؛ محمدامین نایبی؛ مهدی حسن خانی


8. بررسی و تجزیه وتحلیل اثر بخشی دوره های آموزشی کارکنان ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی والا قطعه)

دوره 1390، شماره 6، بهار 1390، صفحه 1-9

حسن میرزایی اهرنجانی؛ مرتضی موسی خانی؛ آمنه اکبری