نویسنده = غلامرضا معمارزاده طهران
آسیب‌شناسی شکاف اجرای خط‌مشی برنامه جامع اصلاح نظام اداری

دوره 1401، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 25-34

عباس کسب دوست؛ کرم اله دانشفرد؛ غلامرضا معمارزاده طهران


ارائه مدل سه وجهی مسئولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران (رهیافت ایرانی-اسلامی)

دوره 1400، شماره 47، اسفند 1400، صفحه 49-59

منوره سبحانی؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


ارائه الگوی ابعاد و مؤلفه های موثر بر بهینه سازی استقرار مدیریت الکترونیک منابع انسانی

دوره 1400، ویژه نامه، اسفند 1400

مهرزاد سرفرازی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سید مهدی الوانی؛ محمدعلی افشارکاظمی


شناسایی موانع اجرای خط مشی‌ها در سازمان امور مالیاتی

دوره 1400، ویژه نامه، اسفند 1400

غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی؛ مها طاهری


.تعامل بین سازمان یادگیرنده –یاد دهنده

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 49-61

اکبر محمدی کیا؛ محمد عطایی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود درودیان


طراحی مدلِ تعالیِ اخلاقِ سازمانی برای سازمانهای دولتی ایران

دوره 1400، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 13-25

مسعود حقیقت شهرستانی؛ علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


شناسایی و تبیین ابعاد خدمات عمومی نوین در چرخه خط مشی گذاری شهرداری تهران با رویکرد استتناج عصبی - فازی

دوره 1400، شماره 44، خرداد 1400، صفحه 1-9

مهرداد بزرگی نژاد؛ غلامرضا معمارزاده؛ ابوالحسن فقیهی


مدلسازی پویای توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی

دوره 1397، شماره 35، اسفند 1397، صفحه 25-38

وحید حاجیلو؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی


طراحی مدل فرایندی نیل به مدیریت منابع انسانی باتعهد بالا در سازمان‌های دولتی

دوره 1397، شماره 33، شهریور 1397، صفحه 31-42

احمد کلهر؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود مدیری


شناسایی موانع بهره وری سازمان های دولتی ایران

دوره 1395، ویژه نامه، اسفند 1395، صفحه 1-10

اسداله کریمی شهابی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ سیدمهدی الوانی؛ محمود مدیری