نویسنده = زهرا احمدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد شعبات بیمه نوین با استفاده از الگوی BSC و روش Topsis

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 31-39

فرزین رضایی؛ زهرا احمدی