نویسنده = رحمن حسنعلی پور هریس
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 1391، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 17-23

طیبه عباسی؛ شهریار حسن پور؛ رحمن حسنعلی پور هریس