نویسنده = سیدمهدی الوانی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین الگوی اثربخش مدیریت دولتی با استفاده از منطق فازی

دوره 1396، شماره 28، بهار 1396، صفحه 1-10

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


2. تبیین مؤلفه‌های پیرو معنوی با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی انطباق پذیر

دوره 1394، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 1-8

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی


3. مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت طراحی ساز وکاری جهت ارزیابی آن در بخش دولتی ایران

دوره 1392، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-7

کیومرث احمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده