نویسنده = علی بدیع زاده
تعاملات اجتماعی مشتریان در رسانه‌های دیجیتال و تاثیر آن بر کشف فرصت‌های کارآفرینانه سازمانی

دوره 1401، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 61-69

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز


شناسایی و اولویت بندی ابعاد توسعه اکوسیستم کارآفرینی در استان های مرزی ایران

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 117-132

محسن حیدری؛ علی بدیع زاده؛ کامبیز حیدرزاده


ارائه مدل توسعه ی کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش

دوره 1400، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 103-110

نگار پیلوار؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ روح ا... زابلی