نویسنده = علیرضا علی نژاد
تعداد مقالات: 8
1. ارائه یک روش ترکیبی از DEA وANP-QUALIFLEX جهت تعیین کارا ترین پرتفوی سهام

دوره 1398، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 23-36

مژگان پیشدادیان؛ علیرضا علی‌نژاد


3. توسعه مدل تراکم در تحلیل پوششی داده‌های فازی

دوره 1396، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 49-61

علیرضا علی‌نژاد؛ بهنام محمدبیگی


4. دسته‌بندی داده‌های جریانی فازی با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 1395، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 35-44

امینه توحیدی؛ محمدامین ادیبی؛ علیرضا علی نژاد


5. بررسی ارتباط بهره‌وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دوره 1394، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 1-81

محمد عطایی؛ علیرضا علی نژاد؛ ندا رحمانی


6. ارائه مدلی به منظور برنامه ریزی یکپارچه تولید - توزیع در یک زنجیره تأمین

دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 61-66

ابوالفضل کاظمی؛ کیوان صراف ها؛ علیرضا علی نژاد


7. بررسی ارتباط و اثرگذاری اجرای مدل EFQM1 بر هزینه های کیفیت COQ

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 9-21

علیرضا علی نژاد؛ مهرداد شیخ حسنی؛ نیما اسفندیاری


8. ارزیابی و بهبود فرایندهای تولید با استفاده از متدولوژی شش سیگما

دوره 1388، پیش شماره دوم، تابستان 1388، صفحه 75-84

علیرضا علی نژاد؛ پرویز محمد پور؛ نیما اسفندیاری