نویسنده = طیبه عباسی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و تعهد سازمانی کارکنان

دوره 1391، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 17-23

طیبه عباسی؛ شهریار حسن پور؛ رحمن حسنعلی پور هریس


2. ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 7-13

حسن دانایی فرد؛ طیبه عباسی؛ علی اکبر صالحی