نویسنده = میثم علیزاده سیاهکل
تعداد مقالات: 1
1. اندازه گیری میزان اتلاف چیدمان جریان تولید با استفاده از منطق فازی

دوره 1394، شماره 20، بهار 1394، صفحه 75-80

کیوان شاه قلیان؛ میثم علیزاده سیاهکل