نویسنده = مهران مهدی زاده
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و طبقه بندی تنگناها و چالش های فعالیت های تحقیق و توسعه ای در نظام اداری

دوره 1395، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 37-50

محمد طالقانی؛ مهران مهدی زاده