نویسنده = وحید حاجیلو
تعداد مقالات: 1
1. مدلسازی پویای توسعه سرمایه انسانی در سازمان های دولتی

دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 25-38

وحید حاجیلو؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی