نویسنده = لعیا فریاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر توانمند سازی روانشناختی بر رفتار نوآورانه کارکنان با توجه به اشتیاق شغلی آنان

دوره 1395، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 17-26

لعیا فریاد؛ علیرضا خوراکیان؛ شمس الدین ناظمی