نویسنده = نسرین جزنی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی در پرتو اعتماد سازمانی

دوره 1395، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 27-36

نسرین جزنی؛ شاروخ سلطانی