نویسنده = ادریس فتحی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه فلات شغلی با تمایل به ترک خدمت، استرس شغلی و فرسودگی شغلی کارکنان

دوره 1398، شماره 36، بهار 1398، صفحه 1-9

سید محمد میرکمالی؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ کمال خلیل‌بیگی؛ ادریس فتحی