نویسنده = مرتضی جبله
تعداد مقالات: 1
1. طراحی چندهدفه زنجیره تأمین چابک و ارزشی با رویکرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه

دوره 1396، ویژه‌نامه، زمستان 1396، صفحه 85-93

حسین علی حسن‌پور؛ مرتضی جبله