نویسنده = اکبر حسن پور
تعداد مقالات: 8
1. رتبه بندی ابعاد چابکی سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی استان قزوین)

دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 47-60

اکبر حسن پور؛ ناصر حمیدی؛ مهدی سیاه بانی


2. تبیین رابطه بین عدالت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعلق خاطرکاری

دوره 1393، ویژه نامه، زمستان 1393، صفحه 83-90

احمد عیسی خانی؛ اکبر حسن پور؛ سیما نقد فروشها


3. بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند مدیریت دانش در صنعت بانکداری و بیمه

دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 31-37

اکبر حسن پور؛ رضا واعظی؛ پریم سفیدکار


4. پژوهش پیرامون رابطه تأثیر و تأثری نگرش‌های شغلی و ارتباط آن‌ها با عملکردکارکنان

دوره 1392، شماره 12، بهار 1392، صفحه 21-28

اکبر حسن پور؛ غلامرضا معمارزاده؛ مونا انبارلویی


6. بررسی موانع اجرای نظام پیشنهادها در سازمان¬های دولتی از نظر کارکنان

دوره 1390، شماره 6، بهار 1390، صفحه 31-38

اکبر حسن پور؛ محمود اسکندری


7. نقش رهبری خدمت گزار در ارتقای اعتماد سازمانی مبتنی بر نظرات کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 23-30

سعید باقرسلیمی؛ حمیدرضا رضایی کلیدبری؛ اکبر حسن پور


8. بررسی تاثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمانهای دولتی

دوره 1388، پیش شماره دوم، تابستان 1388، صفحه 1-8

شمس السادات زاهدی؛ اکبر حسن پور