نویسنده = امیر محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. ساختارهای پیچیده مالکیت و عملکرد شرکت

دوره 1398، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 63-76

کبری میرزامحمدی؛ امیر محمدزاده