نویسنده = ابوالحسن فقیهی
تعداد مقالات: 3
1. نقش مشارکت سیاسی و نظام دموکراتیک در شکل‌دهی فرهنگ سیاسی

دوره 1398، شماره 39، زمستان 1398، صفحه 1-10

فرهاد مهرگان؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


2. شناسایی سطح هوش سازمانی با رویکرد رفتاری و عاطفی/ اجتماعی

دوره 1397، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 1-12

مهناز کریمی؛ ابوالحسن فقیهی؛ اکبر عالم تبریز


3. تحلیل محتوای ریشه‌های فساد در بخش دولتی جوامع درحال‌ توسعه

دوره 1397، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 1-7

مینا علوی؛ ابوالحسن فقیهی؛ مرتضی موسی خانی؛ رضا نجف بیگی