کلیدواژه‌ها = کارآفرینی سازمانی
تعاملات اجتماعی مشتریان در رسانه‌های دیجیتال و تاثیر آن بر کشف فرصت‌های کارآفرینانه سازمانی

دوره 1401، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 61-69

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز


ارائه الگوی مفهومی آینده نگاری برای توسعه کارآفرینی سازمانی در بنگاه‌های کوچک و متوسط

دوره 1400، ویژه نامه، اسفند 1400

ضیاء رشوند؛ عین الله کشاورز ترک؛ اکبر عالم تبریز؛ صادق عابدی


ارزیابی کارآفرینی سازمانی در صنعت فرش ماشینی

دوره 1396، شماره 29، شهریور 1396، صفحه 90-100

محمدرضا محرر کوچه باغی؛ شهرام میرزائی دریانی