کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
بررسی میزان تاثیر منابع دانشی بر قابلیت های پویا

دوره 1400، ویژه نامه، اسفند 1400

سید محمد رضا میراحمدی؛ مجتبی فدایی؛ مریم روستازاده شیخ یوسفی


ارائه مدل توسعه ی کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش

دوره 1400، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 103-110

نگار پیلوار؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ روح ا... زابلی


بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت جهادی با اقتصاد مقاومتی

دوره 1397، شماره 34، آذر 1397، صفحه 25-41

داود حسین‌پور؛ رامین صدیقی


مدیریت دانش: حلقۀ ارتباطی میان رهبری تحول‌آفرین و رفتار شهروندی سازمانی

دوره 1396، ویژه‌نامه، اسفند 1396، صفحه 171-191

صاحب ایمانی؛ مهدی بصیرت؛ حسین آلبوعباد