کلیدواژه‌ها = خطرحسابرسی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی خطرحسابرسی، مبتنی برمدیریت خطر جامع و راهبری شرکتی

دوره 1398، شماره 36، بهار 1398، صفحه 11-23

محمد امین زکی زاده؛ فرزین رضایی؛ ایرج نوروش