کلیدواژه‌ها = درآمدهای شهری پایدار و ناپایدار
شبیه‌سازی پویایی درآمدهای شهری با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‌ها

دوره 1401، شماره 48، خرداد 1401، صفحه 13-24

سید مازیار علوی؛ مرتضی موسی خانی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ سید حسین حسینی