موضوعات = مدیریت
ارائه یک رویکرد هیبریدی فازی در مسئله انتخاب مواد با بکارگیری تکنیک WASPAS-F

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 63-74

مرتضی یوسفی؛ نبی اله محمدی؛ هما درودی


شناسایی و اولویت بندی ابعاد توسعه اکوسیستم کارآفرینی در استان های مرزی ایران

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 117-132

محسن حیدری؛ علی بدیع زاده؛ کامبیز حیدرزاده


شناسایی و تبیین ابعاد و مولفه‌های مدارس برند دوره ابتدایی

دوره 1400، شماره 46، آذر 1400، صفحه 133-142

فاطمه مومنی‌زاده پنداسی؛ فرهاد شفیع پور مطلق؛ تقی آقاحسینی


ارائه مدل توسعه ی کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش

دوره 1400، شماره 45، شهریور 1400، صفحه 103-110

نگار پیلوار؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ روح ا... زابلی


ارائه مدل بومی تشخیص و بهره برداری از فرصتهای کارآفرینانه در حوزه تجارت الکترونیک

دوره 1400، شماره 44، خرداد 1400، صفحه 21-31

محسن ورزشکار؛ مرتضی موسی خانی؛ علی داوری؛ کامبیز حیدرزاده


ارزیابی کیفیت خدمات و وفاداری الکترونیکی و تأثیر تعدیل کننده ها در خرید آنلاین

دوره 1398، ویژه‌نامه، اسفند 1398، صفحه 237-247

محسن زارع قواقی؛ محسن فیروزبخت؛ محمد کاظم صیادی


تبیین ساختاری رابطه صلاحیت حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری کارشناسان پژوهش

دوره 1398، ویژه‌نامه، اسفند 1398، صفحه 409-417

سجاد قارلقی؛ جواد پورکریمی؛ مریم رفیعی


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی در راستای بهره وری با استفاده از روش دیمتل

دوره 1398، ویژه‌نامه، اسفند 1398، صفحه 515-523

بهادر چنگیزی؛ مژگان امیریان زاده؛ مسلم صالحی؛ رضا زارعی