تعداد مقالات: 501

1. حکمرانی خوب شبکه ای از کنشگران جامعه مدنی

دوره 1388، پیش شماره اول، بهار 1388، صفحه 1-6

سید مهدی الوانی


2. بررسی تاثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمانهای دولتی

دوره 1388، پیش شماره دوم، تابستان 1388، صفحه 1-8

شمس السادات زاهدی؛ اکبر حسن پور


3. رویکردی نوین از دیدگاه مبتنی بر منابع به استراتژی سطح شرکتی در شرکتهای مادر

دوره 1388، پیش شماره سوم، پاییز 1388، صفحه 1-7

سید محمد اعرابی؛ افشین فتح اللهی؛ عبدالله اسدزاده


4. بررسی کاربرد شیوه های پیچیده بودجه بندی سرمایه ای در صنعت پتروشیمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دوره 1389، شماره 4، بهار 1389، صفحه 1-4

بیت اله اکبری مقدم؛ مریم خلیلی عراقی؛ مروارید رجبی مقدم


5. طراحی مدل توسعه کارآفرینی در سازما های کوچک و متوسط سازمان فنی و حرفه ای

دوره 1389، شماره 5، پاییز 1389، صفحه 1-8

سید مهدی الوانی؛ فروغ رودگرنژاد


6. بررسی و تجزیه وتحلیل اثر بخشی دوره های آموزشی کارکنان ( مطالعه موردی: شرکت تولیدی والا قطعه)

دوره 1390، شماره 6، بهار 1390، صفحه 1-9

حسن میرزایی اهرنجانی؛ مرتضی موسی خانی؛ آمنه اکبری


7. بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی

دوره 1390، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 1-7

مرتضی موسی خانی؛ حسن رنگریز؛ محمدامین نایبی؛ مهدی حسن خانی


8. مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت طراحی ساز وکاری جهت ارزیابی آن در بخش دولتی ایران

دوره 1392، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 1-7

کیومرث احمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده


9. بهره‌وری در پرتو رفتار سازمانی مثبت‌گرا

دوره 1391، شماره 8، بهار 1391، صفحه 1-6

سید مهدی الوانی


10. بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی ایران

دوره 1391، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 1-10

جواد محرابی؛ سیاوش خلیلی شورینی؛ احمد خلفی


11. ارائه الگویی به منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد

دوره 1391، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 1-5

مرتضی موسی خانی؛ داود حق خواه؛ رقیه حسن زاده


12. شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی

دوره 1391، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 1-6

ناصر میرسپاسی؛ غلام رضا معمارزاده؛ اکبر عالم تبریز


13. شناسایی استراتژی های منابع انسانی QIAU با رویکرد SRP

دوره 1392، شماره 12، بهار 1392، صفحه 1-11

مرتضی موسی خانی؛ ناهید مجرد


14. مدل سازی دینامیکی توسعه سیستم های اجتماعی در ایران

دوره 1392، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 1-5

مهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده؛ محمدعلی افشار؛ فهیمه آقاجانی


15. شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر انتقال تکنولوژی با استفاده از تکنیک هایMADM

دوره 1392، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 1-8

مرتضی موسی خانی؛ داود قراخانی


16. رویکردی نرم در تصمیم گیری چندشاخصه گروهی فازی

دوره 1393، شماره 16، بهار 1393، صفحه 1-13

اکبر عالم تبریز؛ ناصر حمیدی؛ فرزاد پویان فر


17. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عملکردکارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دوره 1393، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 1-5

غلامرضا معمارزاده تهران؛ کرم ا... دانش فرد؛ زهرا حسامی


18. طراحی مدل ریاضی برای بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی در زنجیره تامین معکوس

دوره 1393، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 1-12

عباس طلوعی اشلقی؛ رضا احتشام راثی؛ ، جمشید ناظمی؛ محمود البرزی


19. ارائه الگویی به منظور سنجش الزامات اجرای پروژه ERP(مطالعه موردی دانشگاه آزاد قزوین)

دوره 1393، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 1-9

مرتضی موسی خانی؛ سیدحسین میرشجاعی؛ رقیه حسن زاده؛ داود حق¬خواه


21. بررسی ارتباط بهره‌وری نیروی انسانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دوره 1394، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 1-81

محمد عطایی؛ علیرضا علی نژاد؛ ندا رحمانی


23. تبیین مؤلفه‌های پیرو معنوی با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی انطباق پذیر

دوره 1394، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 1-8

سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمود البرزی؛ حسین کاظمی


25. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمان های چابک بر اساس الگوی گلدمن و ناگل

دوره 1395، شماره 24، بهار 1395، صفحه 1-10

محمدعلی سرلک؛ سهراب دل انگیزان؛ اسماعیل کاکه برایی