فصلنامه مدیریت توسعه و تحول (JDEM) - مقالات آماده انتشار