ارائه ی سیستم پشتیبانی تصمیم در رابطه با انتخاب و ارزیابی تأمین کننده با استفاده از روش UTA

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انتخاب تأمین کننده یک مسئله تصمیم گیری چند معیاره است که شاخصهای کیفی و کمی را در برمیگیرد. برای انتخاب بهترین تأمین کننده گاهی نیاز است که بین شاخص های کمی و کیفی که ممکن است در تضاد باشند یک تبادل انجام گیرد. در این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیم ارائه شده است، تابع ارزش کلی برای مسئله را براورد UTASTAR تأمین کنندگان رتبه بندی و سپس با استفاده از روش TOPSIS به طوری که بتوان ابتدا به کمک روش نمود. در نهایت با استفاده از تابع ارزش به دست آمده میتوان تأمین کنندگان بخشهای دیگر سازمان یا تأمین کنندگانی که در آینده سازمان از آنان خرید خواهند کرد را ارزیابی و رتبه بندی نمود.

کلیدواژه‌ها