اثر ریسکهای محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه بر عملکرد شرکتها در صنعت پتروشیمی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 دانشکده مدیریت و حسابداری-دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

مدل هم محوری به وسیله دانشمندان زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. این مدل ارتباط بین ریسکهای محیط، استراتژی شرکتها و ساختار سرمایه را بر عملکرد شرکتها مورد بررسی قرار میدهد. برای بررسی رابطه بین ساختارها و ابعاد، جهت درک وجود رابطه آنها، جایگزینهایی مورد بررسی قرار گرفته اند که این جایگزینها طی تحقیقات قبلی مورد بررسی قرار گرفته بودند. در طراحی این پروژه، داده های شرکتهای پتروشیمی طی یک دوره زمانی 1380 مورد بررسی قرار گرفته اند. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی را 5 ساله 1384 تشکیل میدهند، برای تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی، پیرسون آزمون ANOVA استفاده شده است که مجموعاً توسط نرم افزار spss بررسی میشود. در مجموع نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای مدل هم محوری که شامل ریسکهای محیط، استراتژی شرکت و ساختار سرمایه میباشند، هر کدام به نحوی بر عملکرد شرکتها تأثیر میگذارند. در آخر این که استفاده از مدلی مانند مدل هم محوری دارای اثری مثبت بر عملکرد شرکتها میباشد.

کلیدواژه‌ها