ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی جایگاه های عرضه سوخت با رویکرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

در این مقاله با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به ارائه مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی جایگاه های عرضه سوخت پرداخته شده است. ابتدا با توجه به ادبیات موضوع در این حوزه و پژوهش و مصاحبه با کارشناسان شرکت نفت تعدادی شاخص شناسایی گردید. سپس به مقایسات زوجی شاخص ها با توجه به نظر خبرگان اقدام گردید. در این پ‍‍‍‍‍ژ‍وهش به دلیل تعدد شاخص ها از رویکردی متفاوت با AHP معمول استفاده شد، به طوری که به جای مقایسه دو به دوی آلترناتیوها بر اساس هر شاخص از یک مقیاس رتبه دهی در یک سطح از سلسله مراتب استفاده گردید. بدین منظور در مورد هر شاخص وزن سراسری آن نسبت به شاخه بالایی محاسبه گردیده و در نهایت با ضرب وزن موضعی مربوط به مقیاس رتبه دهی کسب شده در مورد هر شاخص، وزن سراسری شاخص و امتیاز کسب شده هر شاخص استخراج شده است و در آخر با جمع تمامی امتیاز شاخص ها، امتیاز جایگاه مورد ارزیابی، مشخص گردید. به منظور انجام مطالعه موردی به ارزیابی چند جایگاه عرضه سوخت در استان زنجان بر اساس مدل ارائه شده پرداخت شده است. در این مطالعه از نرم افزار EC در محاسبه وزن ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها