بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

2 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

چکیده

رفتار توده وار یکی از تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران است و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار می رود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش می شود، می گردد. یک مشکل اساسی در این زمینه تمایز قائل شدن بین توده واری ساختگی و آگاهانه است، زیرا توده واری آگاهانه ممکن است ناکارا باشد و در نهایت منتهی به نوسان در بازار شود. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هوانگ و سالمون مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای محاسبه متغیرهای مورد نیاز مدل از روش پنجره متحرک استفاده و اندازه پنجره 24 ماه در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر با استفاده از اطلاعات 24 ماه گذشته بازده ماهانه بازار و بازده ماهانه هر سهم، متغیرهای مورد نیاز تحقیق محاسبه گردیدند. پس از جایگذاری متغیرهای به دست آمده در فرمول استاندارد شده HS مقادیر توده واری برای هر یک از ماه های سالهای 86-1382 محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده توده واری در طی دوره زمانی تحقیق مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها