بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 کارشناس ارشد اداره کل آموزش و پرورش – ناحیه یک قزوین

چکیده

یکی ازمسائل اساسی که مدیران با آن روبه رو هستند بهبود عملکرد کارکنان و درنتیجه افزایش بهره وری سازمان می باشد. درتحقیق حاضر از بین عوامل تاثیرگذار برعملکرد کارکنان، به عامل سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. بدین منظور در تحقیق حاضر جهت دستیابی به هدف تحقیق برای بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و قوشال استفاده گردید. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه ها استاندارد بود با این حال روایی آن نیز براساس نظر خبرگان تایید شد. پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفت. پرسشنامه در بین جامعۀ آماری (78نفر) توزیع شد که از این تعداد 75پرسشنامه جمع آوری گردید. داده های جمع¬آوری شده به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. باتوجه به این که تحقیق ازنوع همبستگی بود، جهت تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. پس از آزمون فرضیه، رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان مورد تایید قرار گرفت، بدین معنی که کارکنان دارای سرمایه اجتماعی بالاتر دارای عملکرد بهتری هستند.

کلیدواژه‌ها