ارائه چارچوب مفهومی از فرآیند یادگیری کارآفرینانه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی

چکیده

کارآفرینی یک فرایند یادگیری است و از سوی دیگر، یادگیری نیز بخش اصلی فرایند کارآفرینی را تشکیل می دهد. یک تئوری کارآفرینی نیازمند تئوری یادگیری است. کارآفرینان برای رسیدن به آگاهی، کسب منابع و مدیریت باید در امر یادگیری شرکت کنند. یادگیری کارآفرینانه به عنوان یک فرایند مستمر که توسعه و گسترش دانش و علم مورد نیاز برای شروع موفق یک فعالیت و اداره رویدادهای غیر مترقبه را میسر می سازد، تعریف می گردد. در این مقاله با ارائه یک چارچوب مفهومی، پیامدهای فرآیند تبدیل تجربة کارآفرینان به دانش کارآفرینانه را مورد بررسی قرار می دهیم. این چارچوب مفهومی نشان می دهد که جهت بررسی رابطه میان تجربة حرفه ای کارآفرینان و ایجاد دانش کارآفرینانه باید درک بهتری از نحوة تاثیرگذاری فرآیند تبدیل تجربة کارآفرینان به دانش و عوامل موثر بر این فرآیند تبدیل داشته باشیم.
در مقاله حاضر، با هدف شناخت مقدماتی یادگیری، کارآفرینی و یادگیری کارآفرینانه و نیز برخی موضوعات مهم مرتبط با آنها، چارچوب مفهومی از یادگیری کارآفرینانه مطرح می گردد. در پایان مقاله نیز، موارد مذکور جمع‏بندی شده و در قالب بحث‌ و نتیجه‌گیری و کاربردهای مدیریتی، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها