مقایسه الگوی مدیریت راهبردی یک شرکت با چهار الگوی نظری (مطالعه موردی: شرکت ملی ساختمان)

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران

چکیده

افزایش رقابت در محیط پرچالش کسب و کار، اهمیت به کارگیری مدیریت راهبردی در شرکت ها را آشکار ساخته است. براساس این نیاز شرکت ملی ساختمان فرآیند اجرای مدیریت راهبردی را از سال 1382 آغاز نموده است. این مقاله فرآیند مدل مدیریت راهبردی این شرکت را در مقایسه با چهار مدل مطرح در پیشینه پژوهش بر مبنای یک چارچوب طراحی شده مورد بررسی قرار می دهد. چگونگی فرآیند تحقق مدل در این شرکت و وجه تمایز آن با سایر مدل ها از دیگر نتایج پژوهش می باشد. همچنین نمودارهای نسبت های مالی بیانگر آن است که فرآیند مدیریت راهبردی به کار گرفته شده در شرکت ملی ساختمان موفق بوده است. بررسی منابع دانشگاهی داخلی، بیانگر آن است که این گونه مطالعات در صنعت عمران صورت نگرفته است. بنابراین، نتایج این پژوهش می تواند کمک موثری در غنی سازی ادبیات مرتبط در مدیریت مهندسی عمران به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها