نقش رهبری خدمت گزار در ارتقای اعتماد سازمانی مبتنی بر نظرات کارکنان سازمان امور مالیاتی استان گیلان

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

در بسیاری از کشورهای جهان اعتماد کارکنان بخش عمومی به سازمان ها رو به کاهش بوده و یکی از سازوکارهایی که باعث ارتقای اعتماد در این سازمان ها می شود، به کارگیری رهبری خدمت گزار است. برای بررسی این موضوع مقاله حاضر درجهت اهدافی شکل گرفته که عبارتند از: سنجش میزان رهبری خدمت گزار و اولویت بندی ابعاد آن از لحاظ میزان اثرگذاری بر اعتماد، همچنین سنجش میزان اعتماد کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان. برای دستیابی به این اهداف، این پرسش مطرح شده که آیا میان سبک رهبری خدمت گزار و ایجاد جو اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ جهت پاسخگویی به این پرسش محققان مدلی طراحی کردند و با استفاده از روش توصیفی همبستگی فرضیه های حاصله را مورد آزمون قرار دادند. هر یک از مفاهیم تحقیق، عملیاتی شده و به کمک پرسشنامه، داده ها جمع آوری گردیدند. نتایج تحلیل ها بیانگر تایید فرضیه ها است و نشان می دهد که بین ابعاد رهبری خدمت گزار و ایجاد اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین ابعاد و مولفه های تحقیق از لحاظ میزان مطلوبیت رتبه بندی و بر اساس آن پیشنهاداتی ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها