به کارگیری مدل DEAدر QFD به منظور طراحی محصول در صنایع تولید تلویزیون ( مطالعه موردی شرکت پارس الکتریک)

نویسندگان

1 دانشکده علوم اجتماعی_ دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشکده علوم اجتماعی_ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

توسعه عملکرد کیفیت (QFD) روش توسعه، گسترش ویژگی‌ها و کارکردهایی است که به کالا یا خدمت، با توجه به نیازهای مشتریان،کیفیت می‌بخشند. اما سازمان ها و موسسات بدون در نظر گرفتن محدودیت های موجود در پیش رو، هرگز قادر به توسعه محصولات یا خدمات نمی باشند. تاکنون مطالعات زیادی بر لزوم درنظر گرفتن عواملی همچون هزینه و سهولت پیاده سازی، برای محاسبه اهمیت نسبی مشخصه های فنی در QFD تاکید کرده اند. با این حال مطالعات کمی در این زمینه صورت گرفته است و یا اگر هم مطالعه ای وجود دارد، تنها یکی از این عوامل (هزینه، سهولت پیاده سازی، محدودیت های تولید و...) را در محاسبات خود در نظر گرفته است.
در این مقاله به منظور دستیابی به هدف مذکور، یعنی انتخاب مشخصه های فنی مناسب، با در نظر گرفتن چند عامل اضافی در طراحی محصول، از روش DEA در QFD در قالب یک مطالعه موردی در صنعت تلویزیون (مطالعه موردی: شرکت پارس الکتریک) استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها