بررسی تأثیرعوامل استرس زای سازمانی بر عملکرد کارکنان

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشکده مدیریت و حسابداری - دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

3 دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

یکی از مسائل اساسی که مدیران با آن روبرو هستند بهبود عملکرد کارکنان می باشد. در این پژوهش از بین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کارکنان، به عوامل استرس زای سازمانی پرداخته شده است و در این راستا با استفاده از ادبیات موضوعی عوامل سازمانی استرس زا شناسائی شد و از طریق پرسشنامه به روش میدانی اطلاعات مورد نظر در سازمان تأمین اجتماعی شهرستان خوی جمع آوری و نوع ارتباط آن با عملکرد از طریق آزمون رگرسیون خطی ساده و رگرسیون معادله درجه 2 مورد سنجش قرار گرفت. همچنین حد بهینه برای هریک از عوامل استرس زا برای عملکرد کارکنان این سازمان تعیین شد. عوامل استرس زای سازمانی مورد بررسی عبارتند از: عوامل فیزیکی، عوامل کاری، عوامل گروهی کار و عوامل کارراهه. براساس یافته های این پژوهش بین عوامل فیزیکی، عوامل کاری، عوامل گروهی کار و عملکرد کارکنان سازمان تأمین اجتماعی شهرستان خوی رابطه غیرخطی وجود دارد. لیکن میان کارراهه و عملکرد هیچ نوع رابطه ای وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها