بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

2 دانشگاه علوم اقتصادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر بیشتر از گذشته مورد توجه مدیران بوده و در کتب مدیریت مورد بررسی قرار گرفته، توانمند­سازی کارکنان است و یکی از فناوری­هایی که در هزاره سوم در صنعت بانکداری  شاهد آن هستیم، گسترش روز­افزون بانکداری الکترونیکی است. این مقاله به بررسی رابطه بین این دو چالش اساسی در بانک ملت پرداخته است. بدین منظور از مدل توانمندسازی روانشناختی اسپیریتزر استفاده شده است. در این مطالعه میدانی تعداد  134 پرسشنامه بین کارکنان و 150 پرسشنامه بین مشتریان کلیدی بانک ملت استان زنجان توزیع گردیده و داده­ها با استفاده از نرم­افزار spss  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اینکه تحقیق از نوع همبستگی بود، در تحلیل آماری از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان­گر آن است که بین توانمندسازی کارکنان و تحقق بانکداری الکترونیکی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها