بررسی تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت ها

نویسندگان

1 1دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین،ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابر­این تعداد 74 شرکت در طی سال­های 1383 الی 1387 (دوره زمانی 5 ساله) با استفاده از مدل رگرسیون چند­متغیـره مورد آزمون قـرار گرفت. نسبت اعضـای غیر­موظف هیئت مدیره و دوگانگی از مکانیزم­های درونی و سرمایه­گذاران نهادی و سرمایه­گذاران حقیقی از مکانیزم­های بیرونی حاکمیت شرکتی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان داد که بین نسبت اعضای غیر­موظف هیئت­مدیره و ساختار سرمایه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ولی ارتباط معنادار بین دوگانگی و ساختار سرمایه تأیید نشد. همچنین بین درصد سهام در اختیار سرمایه­گذاران و سرمایه­گذاران حقیقی با ساختار سرمایه ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها