بررسی رابطه بین استفاده کارکنان از فناوری اطلاعات (IT) با بهره وری آنان (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)

نویسندگان

1 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، ایران

2 دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد روهن،ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

هدف اصلی اینتحقیق بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر بهره­وری منابع انسانی بوده است. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روشِ گرد­آوری داده‌ها توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی قزوین می‌باشد که تعداد آنها300 نفر بوده است. از این تعداد 169 نفر به عنوان افراد نمونه آماری انتخاب و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع­آوری شده است. برای تهیه پرسشنامه بر اساس مطالعه در مبانی نظری و پیشینه تحقیق و انجام مصاحبه اکتشافی 8 شاخص بهره­وری نیروی انسانی شامل: انگیزش، خلاقیت و نوآوری، روحیه رقابت­پذیری، کاهش هزینه فعالیت­ها، بهبود کیفیت فعالیت­ها، کاهش زمان انجام کار، رضایت از کار و روحیۀ نیروی انسانی،مشخص و با توجه به آنها مدل نظری تحقیق تدوین شده است. با در نظر گرفتن میزان استفاده جامعه آماری از فناوری، وضعیت نیروری انسانی در هر یک از مؤلفه ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. داده­های جمع­آوری­شده با استفاده از روش­های آمار توصیفی و استنباطی (کالموگروف-اسمیرنوف تک­متغیری و آزمون کروسکال والیس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد که میزان بهره­وری نیروی انسانی در هر هشت مؤلفه بر حسب میزان استفاده از فناوری متفاوت است. به عبارت دیگر بین استفاده از فناوری و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها