نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی(مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین)

نویسنده

دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی مفهومی چند­بُعدی است، پژوهش­های انجام­شده پیرامون این مفهوم در صورتی حالت کامل و "معرف گونه"خواهد داشت که به ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و ارتباط میان ابعاد آن بپردازد. با مطالعه متون مختلف می­توان دو بعد ساختاری و شناختی را برای سرمایه اجتماعی بر شمرد. بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل قوانین انعطاف­پذیر و شبکه­های ارتباطی و بعد شناختی به اعتماد، همیاری و همکاری گروهی اعضاء درون یک سازمان اشاره دارد. در این تحقیق، سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری اول این تحقیق را شعب بانک تجارت در استان قزوین تشکیل داده است و جامعه دوم، اشخاص حقیقی که در بانک تجارت استان قزوین مشغول به فعالیت می­باشند. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد و روش جمع­آوری داده­ها میدانی- کتابخانه­ای می­باشد. مهم­ترین اهداف انجام این تحقیق، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان درمدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین می­باشد.یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین سرمایه اجتماعی و عملکرد سازمان در مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین رابطه مثبت (مستقیم) وجود دارد.

کلیدواژه‌ها