مفهوم پاسخ گویی اجتماعی سازمانی و ضرورت طراحی ساز وکاری جهت ارزیابی آن در بخش دولتی ایران

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

3 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

پاسخ گویی ساز و کاری است که از طریق آن بهبود فعالیت­ها میسر و توجیهی برای تبعات اجرای فعالیت­ها ارایه می­گردد. سازمان­های دولتی که عهده­دار مدیریت مسایل عمومی­اند، نباید به صرف حل یک مشکل، سبب  تحمیل مشکلات دیگری بر جامعه باشند. لذا امروزه مسئولیت­پذیری اجتماعی سازمانی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و در کنار آن مفاهیم زیادی نیز رشد کرده­اند که مفهوم پاسخ­گویی اجتماعی سازمانی، مفهومی سازمانی و راهبردی­تر به نظر می­رسد .برای سنجش وضعیت پاسخ­گویی اجتماعی در سازمان­های دولتی ایران نیازمند طراحی یک نظام ارزیابی هستیم که پژوهش مذکور به این امر پرداخته و بر این اساس مدلی با 5 بعد و 11 مؤلفه را طراحی که در نهایت وضعیت پاسخگویی اجتماعی را در سازمان­های دولتی ارزیابی می­نماید.
پـژوهش برحسب هدف کاربردی توسعه­ای و بر حسب روش توصیفی  و از شاخه همبستگی است که بر اساس نظرخواهی از خبرگان و فن دلفی انجام می­گیرد.

کلیدواژه‌ها