عملکردکارکنان درموقعیت های استخدامی مختلف: شواهدی از شبکه بهداشت شهرستان رشت

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،ایران (عهده¬دار مکاتبات)

2 دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

دنیای کاری امروزه در سازمان های دولتی تلفیقی از حضور همزمان کارکنان با روابط استخدامی مختلف است. تحقیقاتی که تاکنون درباره موضوع عملکرد کارکنان انجام گرفته، نقش موقعیت استخدامی را نادیده گرفته اند. این پژوهش عملکردکارکنان در پنج موقعیت استخدامی مختلف را در مرکز بهداشت شهرستان رشت بررسی و مقایسه می­کند. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی کارکنان مرکز بهداشت شهرستان رشت (1134 نفر) هستند که با روش تصادفی طبقه­ای حدود 290 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری نشان می­دهدکه عملکرد کارکنان رسمی پایین تر از کارکنان پیمانی و پزشکان خانواده است، ولی عملکرد بقیه کارکنان با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد. همچنین عملکرد کلی کارکنان بالاتر از میانگین است. این یافته با برخی از یافته های قبلی ناسازگار است. درباره این یافته ها بحث و دلایل آن تبیین خواهد شد. در انتها پیشنهاداتی بر مبناییافته های تحقیق ارائه خواهد شد.

کلیدواژه‌ها