مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

چکیده

امروزه سیر تحولات پر‎شتاب جهانی، سازمان‎ها را برآن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره ‎تأمین بپردازند. تأمین‎کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند. لازمه این مهم، شناسایی و رتبه‎بندی ریسک‎های مؤثر در زنجیره ‎تأمین است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم عدم قطعیت در زنجیره‎ تأمین، همچنین شناسایی ریسک‎های زنجیره ‎تأمین و تعیین شدت اثرشان، مدیریت ریسک در زنجیره ‎تأمین به عنوان یکی از وظایف اصلی مدیران بیان گردیده است. در ادامه بر اساس مدل پیشنهادی، مهم­ترین ریسک‎های زنجیره‎ تأمین شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه­ای طراحی شده است که در آن شدت تأثیر ریسک‎ها را نسبت به هم سنجیده و در نهایت با تکنیک دیماتل، نتایج تحلیل شد و بر اساس آن شدت تأثیر مهم­ترین ریسک‎های زنجیره ‎تأمین به ترتیب اولویت مشخص شدکه عبارتند از: محیطی، منابع مالی، استراتژی، فن­آوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات و تکنولوژی.

کلیدواژه‌ها