بررسی برخی از عوامل اثرگذار بر تمایل به خرید تفننی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، فیروزکوه ، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ،ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

اخیراً نقش خرید تفننی که به طور‌ عمومی به خرید بدون برنامه معروف است و هم‌چنین سهم بسزای آن در مجموع خریدهای انجام شده توسط افراد مختلف، مورد توجه متخصصان بازار قرار گرفته است. در این تحقیق مدلی از پیش‌زمینه‌های مؤثر بر تمایل به خرید تفننی ارائه شده که به طورعملی و با استفاده از داده‌هایی که در یک مسیر زمانی (پاسخ به پرسش‌نامه، پس ازخرید) گردآوری شده‌اند، در مراکز خرید مورد آزمون قرار گرفته است. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از نرم افزار لیزرل 8.5 بسیاری از پیش‌بینی‌های ما را تأیید کرده است. در این بررسی، تأثیر برخی متغیرهای موقعیتی (زمان موجود و پول موجود) و متغیرهای تفاوت فردی (لذت بردن از خرید و گرایش به خرید تفننی) بر روی گروهی از متغیرهای درونی، شامل احساسات مثبت و منفی، فعالیت‌های جستجوی خرید و نهایتاً بر تمایل احساس شده برای خرید تفننی، مورد آزمون قرار گرفته است و در نهایت اگر یک خرید تفننی اتفاق بیفتد یا خیر، تحقیق حاضر جنبه­های مختلفی از این ایده را مورد اشاره و تدقیق قرار داده است.

کلیدواژه‌ها