ارائه الگویی به منظور سنجش میزان آمادگی مدیران برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد در دانشگاه آزاد

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران (عهده¬دار مکاتبات)

3 دانشجوی دکترا دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوئی برای سنجش میزان آمادگی مدیـران دانشـگاه آزاد اسلامی برای ایجاد تغییـر در نظام ارزیابی عملکرد در دانشـگاه می­باشد. پژوهش به شیوه پیمایشی و مقطعی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش 153 نفر از مدیران دانشگاه آزاد اسلامی است که حجم نمونه برای مدیران 76 نفر براساس خطای 5% انتخاب و با شیوه نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب طبقات (مدیریتی) تخصیص داده شده است، ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده­های گردآوری شده با آزمون­های KMO1 و ضریب همبستگی بین مؤلفه­ها و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردیدند.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد که مدیران دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی لازم برای اجرای نظام ارزیابی عملکرد را دارا بوده ولی در بعضی از ابعاد از جمله تحول­پذیری و توزیع قدرت ضعیف بوده­اند که لازم است در اجرای نظام ارزیابی عملکرد به این شکاف­ها توجه گردد.

کلیدواژه‌ها