بهبود یک مدل تصمیم‌گیری رده‌ای در فرآیند برون‌سپاری کسب و کار(IT) با استفاده از رویکرد MCDM

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

فرآیند برون‌سپاری کسب و کار از مباحث مهم و حساس در مدیریت سازمان‌ها می‌باشد و فرآیند برون‌سپاری (IT) یک نوع پیشرفته در برون‌سپاری است. سازمانی که تصمیم می­گیرد بخشی از فعالیت‌های خود را برون‌سپاری کند، در اولین مرحله با این پرسش مواجه است که چه فعالیت‌هایی را برون‌سپاری کند، لیکن عدم وجود چارچوب و فرآیند علمی و سیستماتیک برای تصمیم‌گیری استراتژیک برون‌سپاری خدمات، سازمان‌ها را با مسایل و مشکلات متنوعی مواجه ساخته است. بدین منظور این مقاله ابتدا با یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری چند شاخصه به شناسایی و رتبه‌بندی شاخص­های تأثیرگذار در برون‌سپاری فرآیند کسب و کار پرداخته و سپس با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی، وزن این عوامل را محاسبه و گزینه‌های مطرح شده در فرآیند برون‌سپاری کسب و کار را رتبه‌بندی می‌کند. همچنین شدت ارتباطات بین شاخص­های تأثیرگذار در برون‌سپاری (IT) توسط تکنیک DEMATEL مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها