شناسایی معیارهای تعالی سازمانی در بخش دولتی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه ترغیب کیفیت در هر دو بخش دولتی و خصوصی امری مهم و ضروری است. بخش خصوصی در مورد به کارگیری الگوها و ابزارهای مدیریتی نسبت به بخش دولتی پیشی گرفته است. بخش دولتی دارای شرایط و  ویژگی­های خاص خود می­باشد، لذا نمی­تواند عیناً از مدل­های بخش خصوصی بهره­مند شود. در کنار ترغیب کیفیت و تعالی، سازمان­ها همیشه به دنبال ابزاری هستند تا به وسیله آن میزان تعالی عملکرد خود را اندازه­گیری کنند. به همین دلیل به سمت مدل­های جامع تعالی حرکت کردند. هدف این مقاله، طراحی مدل تعالی سازمانی و شناسایی ابعاد تعالی در بخش دولتی است تا به وسیله این مدل بتوان میزان بهبود و تعالی عملکرد را در سازمان­های بخش دولتی را اندازه­گیری کرد. در این مطالعه، با استفاده از  رویکرد تحلیل محتوا، به مطالعه متون تخصصی و مدل­های مختلف تعالی سازمانی پرداخته و ابعاد تعالی سازمانی در بخش دولتی شناسایی شده است. داده­های تحقیق از بخش دولتی و به روش نمونه­گیری قضاوتی هدف­مند جمع­آوری و با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی ابعاد اصلی مدل تحلیل و شناسایی شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد مدل تعالی سازمانی در بخش دولتی دارای دو محور اصلی مدیریت منابع سازمانی و مدیریت ارتباط با شهروندان می­باشد. 

کلیدواژه‌ها