بررسی تأثیر تنوع فروشگاهی و شرایط محیط درونی و بیرونی بر رضایت مشتریان از مراکز خرید

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران

2 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،ایران (عهده دار مکاتبات)

چکیده

هدف از این پـژوهش بـررسی تأثیر تنوع فروشگاهی و شرایط محیط درونی و بیـرونی بر رضایت مشتریان از مراکز خریـد می­بـاشد. با توجه به افـزایش روز افزون مراکز خرید در ایران، شناسایی عوامل مؤثر بر جذابیت مراکز خرید و به تبع آن رضایت­مندی مشتریان برای مالکان و مدیران مراکز خرید از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش در زمره پژوهش­های توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش در شهر تهران انجام شده است و بازدیدکنندگان دو مرکز خرید تیراژه و میلاد نور، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده­اند. تعداد 385 پرسشنامه به روش تصادفی ساده نظام­مند بین بازدیدکنندگان مراکز خرید منتخب توزیع و جمع­آوری شد و جهت آزمون فرضیه­ها از روش معادلات ساختاری نرم­افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از میان عوامل مؤثر بر جذابیت مراکز خرید و رضایت مشتریان، دو عامل ترکیب تنوع خرده­فروشی و جو محیطی بیشترین تأثیر را داشته است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می­شود مدیران مراکز خرید از طریق ایجاد ترکیب بهینه­ای از فروشگاه­ها و نیز با ایجاد جو محیطی مناسب در حمایت از فروشگاه­های موجود، بر جذابیت مراکز خرید­ و رضایت­مندی مشتریان بیفزایند.

کلیدواژه‌ها